ZERO FORKLARER: Sirkulær økonomi

Sirkulær omstilling som klimanøkkel

Få land i verden bruker så mye ressurser og slipper ut så mye klimagasser per person som Norge.

Vi har kun kuttet 4,7 prosent av klimagassutslippene siden 1990, tross målet om 55 prosent innen 2030.

Vi har kun redusert 4,7 prosent av nivået for klimagassutslipp siden 1990, tross målet om 55 prosent innen 2030.

Norsk økonomi er blant verdens minst sirkulære: Bare 2,4 prosent av ressursene vi benytter blir brukt om igjen.

Å omstille dagens lineære økonomi fra «bruk-og-kast» til en sirkulær økonomi vil redusere klimagassutslippene raskere.  

Men hvordan skal vi gjøre denne omstillingen?

Og kan vi klare det?    

jomfruelige råvarer.

Mer enn halvparten av de globale klimagassutslippene skyldes ressursutvinning og bearbeiding av råmaterialer. Hver nordmann forbruker i snitt mer enn 44 tonn ressurser hvert år, og slipper ut 6,7 tonn klimagasser. Det er mer enn 50 prosent over snittet for verdens befolkning.

Nordmenns forbruk skaper også enorme mengder avfall – nær 12 millioner tonn hvert år. Forbrenning av fossilt plastavfall alene gir årlig utslipp av ca 1 million tonn CO2. Uten endringer vil verdens  ressursforbruk dobles fra 2020 til 2060, ifølge OECD. Det er ikke forenlig med verdens klima- og naturmål. Vi trenger

å omstille oss til en sirkulær økonomi - hvor verdiskaping og samfunnsbehov kobles fra den intense avhengigheten av

Mer enn halvparten av de globale klimagassutslippene skyldes ressursutvinning og bearbeiding av råmaterialer. Hver nordmann forbruker i snitt mer enn 44 tonn ressurser hvert år, og slipper ut 6,7 tonn klimagasser. Det er mer enn 50 prosent over snittet for verdens befolkning.

Nordmenns forbruk skaper også enorme mengder avfall – nær 12 millioner tonn hvert år. Forbrenning av fossilt plastavfall alene gir årlig utslipp av ca 1 million tonn CO2. Uten endringer vil verdens  ressursforbruk dobles fra 2020 til 2060, ifølge OECD. Det er ikke forenlig med verdens klima- og naturmål. Vi trenger

å omstille oss til en sirkulær økonomi - hvor verdiskaping og samfunnsbehov kobles fra den intense avhengigheten av

Og det haster.

FNs generalsekretær António Guterres sier det tydelig:
«Verden trenger klimahandling på alle fronter. Alt, på en gang.»

Så, hvordan skal Norge bli et foregangsland innen sirkulærøkonomi?

Å gå fra dagens lineære bruk-og-kast-økonomi til en sirkulær økonomi er et massivt systemskifte. Det vil kreve endringer av politiske rammebetingelser, økonomiske insentiver, finansiering, informasjonsflyt og kompetanse.

Men det er ikke er nok å «bare» resirkulere mer av ressursene vi forbruker. Vi er samtidig nødt til å takle de øvrige sirkulære løsningene:

Font

Foreløpig mangler vi standardiserte metoder og begrepsapparat for sirkulær omstilling. I noen tilfeller finnes det standarder for produkter, men som regel mangler disse regler for gjennomføring og dokumentasjon av ombruk og andre sirkulære løsninger.

Miljømerker og frivillige sertifiseringsordninger har i økende grad egne tolkninger og sirkulære kriterier, som sjelden er samordnet med vitenskapsbaserte klimamål. I dette uoversiktlige landskapet er det derfor viktig at beslutningstakere selv sjekker at aktuelle sirkulære tiltak er effektive, optimale og i tråd med Paris-avtalen.

Et godt hjelpemiddel for aktører som ønsker å starte prosessen med å omstille sitt ressursforbruk i sirkulær retning, er 9R-rammeverket:

Font
R0 - Refuse

Unngå

Mål: Gjøre produkter eller materialer overflødige gjennom å fjerne behovet for deres funksjon, eller å dekke funksjonen med en radikalt annerledes løsning.

Elin Vatn

Interiørarkitekt og produktutvikler, Snøhetta

Snøhettas "E-slab systems" er prefabrikkerte tynne lavkarbondekker som reduserer materialbruk både i selve elementet gjennom fravær av spirorør, og el-kanaler og i bygget som helhet ved at etasjehøydene kan reduseres med omtrent en halv meter.

Ribbeformen gir tilkomst til all teknikk fra tak og gulv i ett tett grid, og gjør systemet spesielt egnet for kontorbygg med høye krav til fleksibilitet. De demonterbare elementene uten påstøp, kan enkelt gjenbrukes i fremtidige bygg.

Snøhettas E-slab systems. Foto: Ketil Jacobsen

R1 - Rethink

Tenke nytt

Mål: Dekke forbrukernes behov gjennom økt bruk av eksisterende ressurser, for eksempel gjennom deleordninger som Bilkollektivet.

Haakon Hals

Markedssjef, Bilkollektivet

Gjennom bildeling tenker man nytt rundt eierskap og deling av ressurser, noe som vil være vesentlig for en bærekraftig fremtid. At én delt bil erstatter 10-15 privateide blir en viktig faktor for å nå målene om nullutslipp de største byene. Bildelere kjører også mindre og bruker mer kollektivt, sykkel og gange enn de som eier egen bil.

Bilkollektivet. Foto: Morten Munch-Olsen

R2 - Reduce

Redusere

Mål: Redusere behovet for uttak av naturressurser

Stian Rossi

CCO, Saferock

Betongindustrien vil spille en viktig rolle for at vi skal nå våre klimamål. Produksjon av betong er i dag en stor utslippskilde for klimagass både nasjonalt og internasjonalt. For å komme til en 1,5 graders verden, trenger vi klimagrep som hjelper industrien med å kutte sine utslipp raskt samtidig som man tar vare på arbeidsplassene og styrker konkurranseevnen, her kan Saferock spille en viktig rolle.

Saferock er et bindemiddel for betong som erstatter sement. Foto: OiOiOi

R3 - Reuse

Ombruke

Mål: Ombruk av produkter til samme formål.

Siri Norhagen

Bærekraftssjef, IKEA Norge

IKEAs gjenbruksbutikk. Foto: IKEA

IKEA tilrettelegger for å forlenge møblers levetid, ved å kjøpe tilbake møbler som er i komplett og god stand for videresalg i våre gjenbruksbutikker. Vi vet at altfor mange møbler kastes, og vi ønsker å legge best mulig til rette for at det å kaste møbler skal være den minst attraktive løsningen


R4 - Repair

Reparere

Mål: Reparere og vedlikeholde slitte og ødelagte produkter slik at de kan brukes til sin opprinnelige
funksjon.

Eksempel: Oslo kommune har inngått en egen samkjøpsavtale som dekker kommunens behov for redesign og reparasjon av møbler og inventar på vegne av skoler, barnehager, helseinstitusjoner, kontorlokaler, parkområder, m.m.

Toppene i strømnettet kan løses, ved at vi styrer strømbruken til når det er plass i nettet.

Elvias smarte varmtvannsberedere varmer vannet når det er god tilgang på strøm. Flere slike løsninger kan spare nettet for mye press, og i tillegg gjøre strømmen billigere.

*sitat Elvia*

R5 - Refurbish

Rehabilitere

Mål: Rehabilitere og oppgradere et produkt til ny og moderne stand.

Eksempel: Powerhouse Kjørbo var ordinære kontorbygg fra 80-tallet som ble Norges første energipositive kontorbygg, og trolig verdens første rehabiliterte bygg som ble gjort om til plusshus.

Toppene i strømnettet kan løses, ved at vi styrer strømbruken til når det er plass i nettet.

Elvias smarte varmtvannsberedere varmer vannet når det er god tilgang på strøm. Flere slike løsninger kan spare nettet for mye press, og i tillegg gjøre strømmen billigere.

*sitat Elvia*

R6 - Remanufacture

Gjenskape

Mål: Bruke deler av kasserte produkter for å sette et annet tilsvarende produkt i fungerende stand igjen.

Eksempel: Elkjøps reservedeltjeneste Elcare Nordic er trolig Nordens største utvalg av reservedeler til elektriske produkter, som gjør at du kan erstatte deler som er ødelagte, slitte eller har blitt borte.

Toppene i strømnettet kan løses, ved at vi styrer strømbruken til når det er plass i nettet.

Elvias smarte varmtvannsberedere varmer vannet når det er god tilgang på strøm. Flere slike løsninger kan spare nettet for mye press, og i tillegg gjøre strømmen billigere.

*sitat Elvia*

R7 - Repurpose

Opp- /nedsirkulere

Mål: Benytte kasserte materialer i nye produkter med andre funksjoner.

Eksempel: Nordic Circles vil revolusjonere byggebransjen ved å tilby oppsirkulert stål fra kondemnerte skip og oljeplattformer.

Toppene i strømnettet kan løses, ved at vi styrer strømbruken til når det er plass i nettet.

Elvias smarte varmtvannsberedere varmer vannet når det er god tilgang på strøm. Flere slike løsninger kan spare nettet for mye press, og i tillegg gjøre strømmen billigere.

*sitat Elvia*

R8 - Recycle

Gjenvinne

Mål: Resirkulere materialer med så høy som mulig kvalitet for bruk i nye produkter.med andre.

Eksempel: Vartdal Plast tilbyr for eksempel produktserien VARTDAL LOOP som bare bruker råstoff fra resirkulerte og fossilfrie råvarekilder.

Toppene i strømnettet kan løses, ved at vi styrer strømbruken til når det er plass i nettet.

Elvias smarte varmtvannsberedere varmer vannet når det er god tilgang på strøm. Flere slike løsninger kan spare nettet for mye press, og i tillegg gjøre strømmen billigere.

*sitat Elvia*

Elin Hansen

Fagansvarlig sirkulærøkonomi, ZERO

"Som vi ser, finnes det allerede sirkulære løsninger
- nå forventer vi at myndighetene stiller opp med rammebetingelser og insentiver til denne omstillingen!"

*Avslutning*

*Avslutning*

Trykk her for å lese mer om sirkulær økonomi

I serien «ZERO forklarer» vil vi i ZERO løfte frem viktige klimaløsninger og -tiltak som trengs for å kutte utslipp og nå klimamålene.


Har du innspill eller spørsmål til oss? Send epost til zeroforklarer@zero.no.